You are not Logged in! Log in or register.

ב

מהם יתרונות וחסרונות של משטר שער חליפין קבוע?

משטר של שער חליפין קבוע גורם לביטול המטבע שלך ולהשתמש במטבע אחר, האם זה עובד? ספקולנטים לא ישפיעו כי לא יהיה מטבע לתקוף וזו חסימה של כניסת ספקולנטים וזהו יתרון גדול.

מהו מודל OLG?

מודל דורות חופפים. במודל קיים משק אינסופי שתמיד יש בו 2 דורות: דור מבוגרים ודור צעירים והדורות מתחלפים. אופי המודל- הדור דואג רק לעצמו (לא מייצג את המציאות).

האם רמת ריבית נקבעת ע"י שעור תשואה על הון?

לא נכון- 3 גורמים לריביות, רמת ריבית: 1.קצב ילודה גבוה יוצר לאורך זמן מס' גדול של אנשים המפקידים כסף וחוסכים, ומכאן העלייה בשיעורי הריבית. בנוסף כמות האנשים עולה והיצע הכסף יורד, מה שגורר עליית ריבית (ללא תיקון של הדפסת מזומנים נוספים).

מהי מלכודת העוני? מדיניות חלופית אפשרית בכדי לצאת מהמלכודת?

כפי שניתן לראות פונקצית החסכון במשק בפועל היא אינה ליניארית מה שיוצר מספר נקודות חיתוך.
נק אלו מתפקדות כדרגות חיסכון ולעבור מדרגות חסכון אחת לבאה נדרשת עלייה דרמתית בהכנסות

מהו "ברטון וודס"?

מערכת של הצמדת הדולר לזהב והצמדת שאר המטבעות לדולר. IMF קרן המטבע הבין לאומי, במסגרת מדיניות זו היה לעודד הלוואות למדיניות בקשיים. המטרה להמריץ את כלכלתן ולמנוע כניסתן למיתון. (מיתון היה יכול לגרום לתגובת שרשרת בשאר המדינות ויפגע ביבוא וביצוא).

כאשר שער החליפין קבוע אזי הגירעון התקציבי לא יכול לעורר את המשק?

שאלת נכון \ לא נכון
לא נכון- המשפט מתחלק ל-2 חלק ראשון לא נכון, חלק שני נכון.
שער חליפין קבוע- ריבית מקומית שווה לריבית חו"ל דבר המבטל מדיניות מוניטרית, ויוצר עקומת LM גמישה לחלוטין. כלומר כל שינוי אפשרי בעקומת IS אינו ישפיע על ערך המטבע, אולם אין פרוש הדבר שגירעון פיסקלי אינו יכול להשפיע על רמת התמ"ג.

התנהגויות האישה שמחייבים אותה לקבל גט?

התנהגויות האישה שגורמים לבעל חוסר רצון להמשיך לחיות עם האישה

סיבות שעלולות לחייב את הבעל לתת לאישה גט?

התנהגות בין בני הזוג- אם אחד מבני הזוג מתנהג כשלא כהוגן לא בצורה מתאימה אפשר לחייבו לתת לאישתו גט. (אם הוא אשם). או אפשר לחייב את האישה לקבל גט אם היא אשמה. א. סירוב לקיים יחסי אישות- עילה טובה לחייב את הבעל לתת גט לאישתו. ב. אם האישה מסרבת לבוא ביחסי אישות עם בעלה זה סיבה לחייב אותה לקבל גט.

מהם יתרונות וחסרונות של משטר שער חליפין קבוע?

משטר של שער חליפין קבוע גורם לביטול המטבע שלך ולהשתמש במטבע אחר, האם זה עובד? ספקולנטים לא ישפיעו כי לא יהיה מטבע לתקוף וזו חסימה של כניסת ספקולנטים וזהו יתרון גדול.

מהי מלכודת העוני? איזה מדיניות חלופית אפשרית בכדי לצאת ממלכודת העוני?

כפי שניתן לראות פונקצית החסכון במשק בפועל היא אינה ליניארית מה שיוצר מספר נקודות חיתוך.
נק אלו מתפקדות כדרגות חיסכון ולעבור מדרגות חסכון אחת לבאה נדרשת עלייה דרמתית בהכנסות

כניסה

ניווט

סקר