You are not Logged in! Log in or register.

א

כאשר המשק נמצא במצב של שפל, מהי תגובת כל אחד מארבעת הכלכלנים למצב?

כלכלן 1, הקלאסי: ישנה ירידה בתמ"ג נגרם כתוצאה מירידה בהיצע וזה קורה. לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל ע"י כוחות השוק.
כלכלן 2, הניאו קלאסי: שוב לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל מכוחות השוק. מה שגורם לירידה בתמ"ג הוא ירידה בהיצע הכסף, שגרמה לעליית הריבית שגרמה לירידה בהשקעות ובביקושים.

מה דומה ומה שונה בתיאוריות המאקרו כלכליות- קינסיאנית

מחירים בטווח הקצר לא מתעדכנים כלפי מטה ויכולים רק לעלות, על מנת להעלות ביקוש ממצב דפלציה (אבטלה) יש להעלות ביקושים (G) וכן ניתן להגדיל היצע כסף שיגרום להורדת הריבית שתגרום להעלאת השקעות.
הגישה ניאו קלאסית- מחירים מאוד גמישים ומשתנים מהר במצב אבטלה אין צורך להעלות ביקוש מצרפי בגלל שזה מצב זמני בלבד שישתנה ע"י כוחות השוק.

היכן טעה ד"ר פרנקל כאשר רצה להוריד את האינפלציה?

א.ד"ר פרנקל ניסה ליצור אינפלציה ברמה של 0 וזה קיצוני מידי,יש הטוענים כי אינפלציה ברמה של 5%-6% לשנה היא אופטימלית. קצת אינפלציה מורידה את השכר הריאלי שבאופן טבעי גדל בד"כ וכך רמת האבטלה עקב גובה השכר יורדת.

מה דומה ומה שונה בתיאוריות המאקרו כלכליות- קינסיאנית?

מחירים בטווח הקצר לא מתעדכנים כלפי מטה ויכולים רק לעלות, על מנת להעלות ביקוש ממצב דפלציה (אבטלה) יש להעלות ביקושים (G) וכן ניתן להגדיל היצע כסף שיגרום להורדת הריבית שתגרום להעלאת השקעות.
גישה ניאו קלאסית- מחירים מאוד גמישים ומשתנים מהר במצב אבטלה אין צורך להעלות ביקוש מצרפי בגלל שזה מצב זמני בלבד שישתנה ע"י כוחות השוק.

כניסה

ניווט

סקר