You are not Logged in! Log in or register.

מכ' יהודה ושומרון (אריאל)

מהם יתרונות וחסרונות של משטר שער חליפין קבוע?

משטר של שער חליפין קבוע גורם לביטול המטבע שלך ולהשתמש במטבע אחר, האם זה עובד? ספקולנטים לא ישפיעו כי לא יהיה מטבע לתקוף וזו חסימה של כניסת ספקולנטים וזהו יתרון גדול.

מהו מודל OLG?

מודל דורות חופפים. במודל קיים משק אינסופי שתמיד יש בו 2 דורות: דור מבוגרים ודור צעירים והדורות מתחלפים. אופי המודל- הדור דואג רק לעצמו (לא מייצג את המציאות).

האם רמת ריבית נקבעת ע"י שעור תשואה על הון?

לא נכון- 3 גורמים לריביות, רמת ריבית: 1.קצב ילודה גבוה יוצר לאורך זמן מס' גדול של אנשים המפקידים כסף וחוסכים, ומכאן העלייה בשיעורי הריבית. בנוסף כמות האנשים עולה והיצע הכסף יורד, מה שגורר עליית ריבית (ללא תיקון של הדפסת מזומנים נוספים).

מהי מלכודת העוני? מדיניות חלופית אפשרית בכדי לצאת מהמלכודת?

כפי שניתן לראות פונקצית החסכון במשק בפועל היא אינה ליניארית מה שיוצר מספר נקודות חיתוך.
נק אלו מתפקדות כדרגות חיסכון ולעבור מדרגות חסכון אחת לבאה נדרשת עלייה דרמתית בהכנסות

מהו "ברטון וודס"?

מערכת של הצמדת הדולר לזהב והצמדת שאר המטבעות לדולר. IMF קרן המטבע הבין לאומי, במסגרת מדיניות זו היה לעודד הלוואות למדיניות בקשיים. המטרה להמריץ את כלכלתן ולמנוע כניסתן למיתון. (מיתון היה יכול לגרום לתגובת שרשרת בשאר המדינות ויפגע ביבוא וביצוא).

כאשר שער החליפין קבוע אזי הגירעון התקציבי לא יכול לעורר את המשק?

שאלת נכון \ לא נכון
לא נכון- המשפט מתחלק ל-2 חלק ראשון לא נכון, חלק שני נכון.
שער חליפין קבוע- ריבית מקומית שווה לריבית חו"ל דבר המבטל מדיניות מוניטרית, ויוצר עקומת LM גמישה לחלוטין. כלומר כל שינוי אפשרי בעקומת IS אינו ישפיע על ערך המטבע, אולם אין פרוש הדבר שגירעון פיסקלי אינו יכול להשפיע על רמת התמ"ג.

כאשר המשק נמצא במצב של שפל, מהי תגובת כל אחד מארבעת הכלכלנים למצב?

כלכלן 1, הקלאסי: ישנה ירידה בתמ"ג נגרם כתוצאה מירידה בהיצע וזה קורה. לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל ע"י כוחות השוק.
כלכלן 2, הניאו קלאסי: שוב לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל מכוחות השוק. מה שגורם לירידה בתמ"ג הוא ירידה בהיצע הכסף, שגרמה לעליית הריבית שגרמה לירידה בהשקעות ובביקושים.

מה דומה ומה שונה בתיאוריות המאקרו כלכליות- קינסיאנית

מחירים בטווח הקצר לא מתעדכנים כלפי מטה ויכולים רק לעלות, על מנת להעלות ביקוש ממצב דפלציה (אבטלה) יש להעלות ביקושים (G) וכן ניתן להגדיל היצע כסף שיגרום להורדת הריבית שתגרום להעלאת השקעות.
הגישה ניאו קלאסית- מחירים מאוד גמישים ומשתנים מהר במצב אבטלה אין צורך להעלות ביקוש מצרפי בגלל שזה מצב זמני בלבד שישתנה ע"י כוחות השוק.

היכן טעה ד"ר פרנקל כאשר רצה להוריד את האינפלציה?

א.ד"ר פרנקל ניסה ליצור אינפלציה ברמה של 0 וזה קיצוני מידי,יש הטוענים כי אינפלציה ברמה של 5%-6% לשנה היא אופטימלית. קצת אינפלציה מורידה את השכר הריאלי שבאופן טבעי גדל בד"כ וכך רמת האבטלה עקב גובה השכר יורדת.

התנהגויות האישה שמחייבים אותה לקבל גט?

התנהגויות האישה שגורמים לבעל חוסר רצון להמשיך לחיות עם האישה

כניסה

ניווט

סקר