You are not Logged in! Log in or register.

סיבות שעלולות לחייב את הבעל לתת לאישה גט?

התנהגות בין בני הזוג- אם אחד מבני הזוג מתנהג כשלא כהוגן לא בצורה מתאימה אפשר לחייבו לתת לאישתו גט. (אם הוא אשם). או אפשר לחייב את האישה לקבל גט אם היא אשמה. א. סירוב לקיים יחסי אישות- עילה טובה לחייב את הבעל לתת גט לאישתו. ב. אם האישה מסרבת לבוא ביחסי אישות עם בעלה זה סיבה לחייב אותה לקבל גט. ג. סירוב לתשלום מזונות- הבעל יכול לשלם מזונות אך הוא לא רוצה.(גט) אך אם הבעל רוצה לשלם אך אין מאיפה הוא צריך לתת משהו.(תן כסות, תן מה שאפשר). ד. לגבי הוצאה לפועל- כאשר אישה מקבלת את המזונות שלה באופן קבוע באמצעות הוצאה לפועל: פקודות מעשר לבעל, עיקולים, אי נעימויות. אז לבסוף אף שהיא מקבל מזונות היא עדיין יכולה לדרוש גט ולקבלו. ה. כאשר בעל מתנהג לאישתו בצורה אלימה, אלימות פיזית (הלקאות), אלימות מילולית, אם היא לא מסוגלת לחיות בצורה של השפלות עקב התנהגות הבעל יש לאישה עילה טובה לגירושין. זאת מכיוון שזה בא בניגוד להלכה שבו בן אדם צריך לכבד את אישתו יותר מגופו, ולאהוב אותה לפחות כמו שהוא אוהב את עצמו."ולא יתיר עליה אימה יתרה". אם בני הזוג תמיד חייו כאשר קללות וצעקות והשפלות זה בשגרה אצל בני הזוג זה לא עילה לגירושין. אלימות מילולית נמדדת באופן סובייקטיבית בכל בית באופן שונה. אם בעל מתנהג באופן חד פעמי או למקרים בודדים בצורה כזאת לא יחייבו את הבעל לתת גט לאישתו. ההתנהגות הלא נאותה תצטרך להיות מוכחת כרבת פעמים ואם יבוא הבעל לבית הדין ויגיד "טוב אני משנה את התנהגותי הרעה להתנהגות טובה" בית הדין ייתן לו אורכה ואם באמת יעמוד בזמן הקצוב הוא לא יהיה חייב לתת גט לאישתו. אם הבעל יוכיח שהתנהגותו הרעה נובעת מהיחס של אישתו אליו מהתגרויות אליו לא יחשב את הדבר כעילה לגירושין. ו. בעל במכריח את אישתו לעבור על מצוות התורה. לדוגמא: בעל שמכריח את אישתו לבוא אתו ביחסי אישות בזמן שהיא נידה, בעל שמכריח את אישתו לאכול נבלות וטרפות, (האישה צריכה להוכיח). אך אם האישה עושה זאת מרצונה הבעל לא מחויב במתן גט. דוגמא נוספת: רואה זונות- בעל שבוגד באישתו וחי עם אישה אחרת זה דבר אשר מחייב אותו למתן גט. כאשר הבעל חי עם אישה אחרת הוא מאבד "מהונו ואונו" ולכן יחייבו אותו לתת לאישתו החוקית גט. (לא תהיה לא מניעה להתחתן עם המאהבת שלו). אשתו החוקית גם טוענת שהיא פוחדת להידבק מהאישה האחרת שהוא חי אתה. היא אף יכולה לטעון שהוא מאוס עליה בגלל שהוא עזב לטובת אחרת. בכל המקרים הללו הגבר יחויב במתן גט לאישתו אך אם יאמר הבעל שהוא חוזר הביתה לחיות אתה, הטענות יבוטלו והוא לא יחויב במתן גט. ז. אם הבעל יטען שהוא חי עם אישה אחרת בגללך כי את מורדת בו כתגובה לפרובוקציות שאת עושה (כמו לא באה עמו ביחסי אישות) כלומר תהיי נורמלית פתחי רגליים והוא יחזור.

כניסה

ניווט

סקר