You are not Logged in! Log in or register.

מה דומה ומה שונה בתיאוריות המאקרו כלכליות- קינסיאנית

מחירים בטווח הקצר לא מתעדכנים כלפי מטה ויכולים רק לעלות, על מנת להעלות ביקוש ממצב דפלציה (אבטלה) יש להעלות ביקושים (G) וכן ניתן להגדיל היצע כסף שיגרום להורדת הריבית שתגרום להעלאת השקעות.
הגישה ניאו קלאסית- מחירים מאוד גמישים ומשתנים מהר במצב אבטלה אין צורך להעלות ביקוש מצרפי בגלל שזה מצב זמני בלבד שישתנה ע"י כוחות השוק.
הגישה מוניטרי סטית (פרידמן)- מאמינים שהמחירים אינם משתנים באופן תמידי בדומה לשיטה הקינסיאנית אמנם בשונה משיטה זו סבורים כי בעת מצב אבטלה העלאת גירעון ע"י הגדלת G והקטנת T לא תביא לעליה מבוקשת בביקוש המצרפי, כיון שהציבור לא יצרוך יותר עקב ירידה בתוצר, אלא יגדיל את חסכונו כיוון שהוא צופה עליית מסים עתידית.

כניסה

ניווט

סקר