You are not Logged in! Log in or register.

מהו "ברטון וודס"?

מערכת של הצמדת הדולר לזהב והצמדת שאר המטבעות לדולר. IMF קרן המטבע הבין לאומי, במסגרת מדיניות זו היה לעודד הלוואות למדיניות בקשיים. המטרה להמריץ את כלכלתן ולמנוע כניסתן למיתון. (מיתון היה יכול לגרום לתגובת שרשרת בשאר המדינות ויפגע ביבוא וביצוא). קיינס אימץ שיטה זאת למרות שנגדה את תורתו, הוא ניסה להשיג ע"י שיטה זו , עידוד צמיחה עולמית אחרי מלחמת העולם השנייה ע"י חיזוק היחסים בין המדינות וע"י הגדלת הגלובליזציה. ארה"ב הדפיסה דולרים למרות שלא היה לה זהב וצרפת לטשה עיניים כלפי השליטה האמריקאית בכלכלה העולמית. דגול צבר דולרים ובא להמיר את הדולר לזהב ולארה"ב לא היה זהב לתת לו, וכך שיטה זו בעצם הגיעה לסיומה.

כניסה

ניווט

סקר