You are not Logged in! Log in or register.

כאשר שער החליפין קבוע אזי הגירעון התקציבי לא יכול לעורר את המשק?

שאלת נכון \ לא נכון
לא נכון- המשפט מתחלק ל-2 חלק ראשון לא נכון, חלק שני נכון.
שער חליפין קבוע- ריבית מקומית שווה לריבית חו"ל דבר המבטל מדיניות מוניטרית, ויוצר עקומת LM גמישה לחלוטין. כלומר כל שינוי אפשרי בעקומת IS אינו ישפיע על ערך המטבע, אולם אין פרוש הדבר שגירעון פיסקלי אינו יכול להשפיע על רמת התמ"ג.
חלק 2- נכון. ההגבלות של האיחוד 3% גירעון באו מחשש שאחת המדינות החברות באיחוד תפשוט רגל ותגרום לירידת ערך המטבע מה שיגרור את כל היבשת למשבר כלכלי עמוק, ההגבלה שומרת על יציבות.
אולם יזמו הגבלות האיחוד לא לקחו בחשבון שכדי לצאת ממיתון הריבית שהריבית קבועה אין דרך אחרת חוץ מלהגדיל את הגירעון. 5 מדינות: גרמניה, איטליה, צרפת, פורטוגל ויוון חרגו מהגירעון, הופעל עליהם קנס אך הם לא שילמו אותו, בעקבות כך המדינות הצליחו לשכנע את כל מדינות האיחוד להתיר גירעון העולה על 3% מהתמ"ג.

כניסה

ניווט

סקר