You are not Logged in! Log in or register.

כאשר המשק נמצא במצב של שפל, מהי תגובת כל אחד מארבעת הכלכלנים למצב?

כלכלן 1, הקלאסי: ישנה ירידה בתמ"ג נגרם כתוצאה מירידה בהיצע וזה קורה. לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל ע"י כוחות השוק.
כלכלן 2, הניאו קלאסי: שוב לא צריך לעשות כלום מכיוון שהמשק מביא את עצמו לשיווי משקל מכוחות השוק. מה שגורם לירידה בתמ"ג הוא ירידה בהיצע הכסף, שגרמה לעליית הריבית שגרמה לירידה בהשקעות ובביקושים.
כלכלן 3,הקיינסיאני: משק לא מבריא מעצמו הפתרון הוא הורדת מסים שתגביר צריכה וכן יצירת גירעון שתגרום להגדלת ביקושים ולעלייה בתמ"ג.
כלכלן 4, המוניטריסט לפי פרידמן:גירעונות ממשלה לא יגבירו ביקושים כיון שהציבור יודע כי הורדת מסים היום תגביר בעתיד העלאת מסים ולכן הציבור לא יגדיל את צריכתו אלא את חסכונו והביקוש לא יגדל ולכן הפתרון הוא הגדלת היצע כסף שתביא לירידה בריבית שתביא לגידול בהשקעות. אם קיימת אבטלה אז הכלכלן ה1 טועה כי לפי מודל קלאסי אין אבטלה. אם תמ"ג יורד ואין אבטלה אז זו אכן בעיה של חוסר בהיצע והוא צודק. אם ישנה אבטלה ומיתון קטן אז סביר להניח שהבעיה תיפטר מעצמה( הניאוקלאסי צודק) אם ישנה אבטלה ומיתון רציני וירידה גדולה בביקוש אז המשק כנראה לא יבריא מעצמו ויש צורך בטיפול קינסיאני\פרידמן.
לפי האנשים נדע, אם הם חוסכים הרבה מפני חשש להעלאת מסים בעתיד אז פרידמן צודק יש להוריד ריבית ע"י הגדלת MS. אם אנשים מגדילים צריכה בעת העלאת גירעון ולא מגדילים חיסכון אז קינסיאני צודק והפתרון הוא הגדלת גירעון.

כניסה

ניווט

סקר