You are not Logged in! Log in or register.

מורשת ישראל

התנהגויות האישה שמחייבים אותה לקבל גט?

התנהגויות האישה שגורמים לבעל חוסר רצון להמשיך לחיות עם האישה

סיבות שעלולות לחייב את הבעל לתת לאישה גט?

התנהגות בין בני הזוג- אם אחד מבני הזוג מתנהג כשלא כהוגן לא בצורה מתאימה אפשר לחייבו לתת לאישתו גט. (אם הוא אשם). או אפשר לחייב את האישה לקבל גט אם היא אשמה. א. סירוב לקיים יחסי אישות- עילה טובה לחייב את הבעל לתת גט לאישתו. ב. אם האישה מסרבת לבוא ביחסי אישות עם בעלה זה סיבה לחייב אותה לקבל גט.

כניסה

ניווט

סקר