You are not Logged in! Log in or register.

דצמבר, 2016

בטיחות בארגונים

בארגונים גדולים נושא הבטיחות הוא פלח בלתי נפרד מהפעילות העסקית היום-יומית, וזאת מתוך ההבנה כי לארגון קיימת אחריות לשלומם ובטיחותם של צוות העובדים והלקוחות הנמצאים במקום, וזאת לצד ההגנה על המבנה והציוד שבו, מפני כל סכנה אפשרית.

כניסה

ניווט

סקר